bảng kê khi lập hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì tại điểm a Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có quy định người bán được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù được bán theo kỳ nhất định như “điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm”. Việc chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.