Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có phải kiểm toán ?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có phải kiểm toán ?
Chúng ta cùng xem 1 số quy định liên quan :
– Thứ 1: Căn cứ Điều 37 Luật kiểm toán độc lập 2011 quy định về đơn vị được kiểm toán như sau:
“Điều 37. Đơn vị được kiểm toán
Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:
a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.”
– Thứ 2: Theo Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP cũng quy định về đơn vị được kiểm toán như sau:
“Điều 15. Đơn vị được kiểm toán
Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:
a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.”
Mọi trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không phân biệt tỷ lệ sở hữu của nước ngoài là bao nhiêu %) phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.