Các khoản bị khống chế về thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, không phải tất cả các loại chi phí có đầy đủ hóa đơn chứng từ đều được tính là chi phí hợp lý.
Xin chia sẻ 11 khoản chi phí thường gặp mà kế toán luôn phải lưu lý khi thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp.
1. Chi trang phục: Chi bằng Tiền mặt không vượt quá 5 triệu đồng/năm (K2 Đ4 TT96/2015).
2. Mức chi có tính chất phúc lợi cho nhân viên (nghỉ mát,..): Không quá 1 tháng lương bình quân thực tế (K4 Đ3 TT25/2018).
3. Chi phí khấu hao khi mua xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi (Không dùng cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, lữ hành, kd xe tập lái…): Chi phí khấu hao tối đa không vượt qua 1,6 tỷ (K2 Đ4 TT96/2015).
4. Khống chế thời gian trích KH TSCĐ, Phân Bổ CCDC: Thời gian trích KHTSCD theo TT 45/2013TT-BTC, thời gian phân bổ CCDC không qua 36 tháng.
5. Doanh thu cho thuê tài sản của cá nhân được miễn thuế TNCN, GTGT: Doanh thu tính theo năm dương lịch dưới 100triệu đồng/năm (Đ4 TT92/2015)
6. Mức chi bảo hiểm hưu trí và nhân thọ: Không vượt quá 3 triệu đồng/năm (K3 Đ3 TT25/2018)
7. Chi phí lãi vay: Không vượt quá 150% mức lãi suất NH công bố tại thời điểm (K2 Đ4 TT96/2015).
8. Khuyến mại: Mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại (Đ7 ND81/2018/NĐ-CP).
9. Mức giảm trừ gia cảnh và giảm trừ bản thân: Thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Bản thân từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồngiệu, Người phụ thuộc từ 3,5 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng (NQ954/2020/UBTVQH14).
10. Hoàn thuế GTGT hàng hóa dịch vụ xuất khẩu: Không quá 10% doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (K4 Đ2 TT25/2018/TT-BTC).
11. Chi phí lãi vay có quan hệ liên kết được trừ khi tính thuế TNDN: Không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế (ND 132/2020/NĐ-CP)