Khai và Phân Bổ Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Điều 12, 19 Thông tư 80/2021 quy định: DN hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc khác tỉnh thực hiện khai và phân bổ Thuế TNCN cho từng tỉnh nơi hoạt động kinh doanh, cụ thể:

1.Trường hợp và phương pháp phân bổ

  1. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: DN xác định riêng số thuế TNCN phải phân bổ của cá nhân làm việc tại từng tỉnh theo số đã khấu trừ. Căn cứ thời điểm trả thu nhập, người LĐ đang làm việc tại tỉnh nào thì số thuế khấu trừ được tính cho tỉnh đó.
  2. Đối với thu nhập từ trúng thưởng xổ số điện toán: DN xác định riêng số thuế TNCN phải nộp đ/v cá nhân trúng thưởng theo số đã khấu trừ tại từng tỉnh, nơi đăng ký tham gia dự thưởng đ/v phương thức phân phối qua đthoại hoặc internet và nơi phát hành vé đ/v phthức qua thiết bị đầu cuối.

  2. Khai thuế, nộp thuế:

  1. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: DN chi trả khai và nộp hồ sơ theo mẫu 05/KK-TNCN, Phụ lục bảng xác định thuế phải nộp của các địa phương theo mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN cho CQ thuế qlý trụ sở chính; Nộp thuế vào NS cho từng tỉnh nơi người LĐ làm việc. Số thuế xác định cho từng tỉnh tương ứng với kỳ khai thuế TNCN và ko xác định lại khi qtoán.
  2. Đối với thu nhập từ trúng thưởng xổ số điện toán: DN chi trả khai và nộp hồ sơ theo Mẫu 06/TNCN, Phụ lục xác định thuế phải nộp của các địa phương theo Mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN cho CQ thuế qlý trụ sở chính; Nộp thuế vào NS cho từng tỉnh nơi cá nhân đký tham gia dự thưởng và nơi phát hành vé xổ số theo phthức phân phối.